Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA  Call One  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka pod firmą Call One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Stefana Batorego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930726, NIP: 5272976605, REGON: 520374554.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub Państwa wolą jest skorzystanie z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy w tym celu Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@callone.pl ;
 • pisemnie na adres Spółki.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci : imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, w większości przypadków uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Spółka informuje, iż współpracuje także z podmiotami, które na podstawie łączącej je współpracy udostępniają jej dane osobowe podmiotów danych, wobec czego Państwa dane mogą pochodzić także z takiej bazy danych.

Podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Państwu zapoznania się z naszą ofertą produktów i usług oraz z ofertą naszych partnerów handlowych.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi jedna lub więcej z poniższych przepisów:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu :
 • skontaktowania się z Państwem, celem umożliwienia Państwu zapoznania się z naszą ofertą produktów i usług oraz z ofertą naszych partnerów handlowych, co obejmuje zwłaszcza kontakt telefoniczny, a także może obejmować przesłanie Państwu takiej informacji na wskazany adres korespondencyjny oraz kontakt telefoniczny,
 • umieszczenia podanych  danych osobowych  przez Państwa podanych w bazach marketingowych spółki,
 • udostępnienia i przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim,  które nabyły od spółki dostęp do baz marketingowych stworzonych przez spółkę, na podstawie umowy licencji lub umowy sprzedaży bądź innej umowy o charakterze cywilnoprawnym,

na co wyrazili Państwo zgodę;

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu poprawnego wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym w celu odpowiedzi na kontakt z Państwa strony, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania;
 2. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w tym w celu realizacji zawartych umów, w celach statystycznych i szkoleniowych, w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, w tym poprzez tworzenie i rozwój wspierających działalność Spółki programów komputerowych, w tym także opartych na systemie sztucznej inteligencji, a także w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

Administrator nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innym niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Administrator poinformuje Państwa o dodatkowych celach i wyjaśni wszelkie wątpliwości oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa Administrator uprzednio zapyta Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w nowym celu.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym Dane osobowe w związku z zwartą ze Spółkę umową licencji lub umową sprzedaży, czy też inną umowa o charakterze cywilnoprawnym na podstawie, której podmioty te nabyły dostęp do baz marketingowych Spółki gdzie znajdują się Państwa dane osobowe;
 • podmiotom przetwarzającym Dane osobowe w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki, w tym partnerom handlowym Spółki, będącym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej lub dostawcom niezbędnych usług, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi informatyczne i programistyczne, podmiotom obsługującym systemy oraz urządzenia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Spółki, podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, w przypadku zaistnienia konieczności wystosowania do Państwa korespondencji innej, niż mailowa, innym kontrahentom Spółki, w zakresie w jakim wynika to z realizacji zawartej umowy, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE PRAWA

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Państwa zgoda jest udzielana bezterminowo i obowiązuje do jej odwołania.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

 1. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie, a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazane w niniejszym dokumencie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa Dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres, na jaki została przez Państwa udzielona zgoda;
 • okres przez jaki Spółka udzieliła licencji do stworzonych przez siebie baz marketingowych zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • okres przez jaki Spółka świadczy usługi marketingowe , zgodnie z zawartymi umowami i w związku z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • okres przez jaki tworzone i rozwijane są wspierające działalność Spółki programy komputerowe, w tym także oparte na systemie sztucznej inteligencji,
 • przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres, który jest niezbędny do obrony praw Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi.

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Spółkę trwale usunięte.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury, uwzględniające stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administrator