Kim jesteśmy?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Callone sp. z o.o. al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres naszej siedziby z dopiskiem "IOD" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: callone@serwisiod.pl

Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w czterech określonych przypadkach: - obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, NFZ, ZUS itp.), - zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas usługi różnego rodzaju usługi i wsparcie), - przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.: ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń). - wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie Państwa danych podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę licencyjną na wykorzystanie baz danych.

Cel przetwarzania

Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu: - realizacji, w oparciu o Państwa zgodę (art. 1 lit. a RODO), naszego modelu biznesowego polegającego na przekazaniu podanych przez Państwa danych podmiotom, z którymi zawrzemy umowę; - wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; - wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); - realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; - rozpatrzenia Państwa aplikacji o pracę, lub jej przechowywania na Państwa życzenie o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem: - dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania, - usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, - w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa danych, - uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, - przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy,

Wniesienie skargi

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych danych?

Państwa dane mogą podlegać profilowani w celu wyselekcjonowania baz danych dla naszych kontrahentów. Na podstawie podanych nam danych nie są też podejmowane decyzje przez systemy informatyczne.

Jakie stosować klauzule zgód w CV?

Jeżeli przysyłacie do nas Państwo CV w odpowiedzi na konkretną rekrutację, którą akurat prowadzimy to nie wymagamy od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale prosimy też aby CV nie zawierało nic ponad: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie (najwyższy poziom, a gdy może to mieć znaczenie dla procesu rekrutacji również wykształcenie uzupełniające), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (najlepiej włącznie ze wskazaniem faktycznie wykonywanych obowiązków). Jeżeli chcecie Państwo abyśmy zachowali Państwa CV na dłużej, prosimy o zawarcie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do pracy

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane mogą być przechowywane, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane i tak, dla dokumentowania umów i zleceń przez 5 lat, dla danych pracowniczych 10/50 lat od ustania zatrudnienia, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będzie to okres do przedawnienia roszczeń (najczęściej 5 lat), gdy wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa - przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane są przez nas przechowywane do czasu wycofania zgody

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

W niektórych przypadkach (realizacja umowy, zgoda) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. W innych (zatrudnienie, wystawienie lub przechowywanie faktur) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i brak ich podania będzie skutkował odmową wykonania działania z naszej strony. Gdy piszą Państwo do nas – podajecie Państwo nam dane dobrowolnie, a ich przetwarzanie jest w naszym prawnie usprawiedliwionym interesie, jeżeli oczekujecie Państwo odpowiedzi to brak podania danych spowoduje brak odpowiedzi. W przypadku pozostałych celów przetwarzanie jest oparte o dane już pozyskane.

Przetwarzanie oparte na zgodzie

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, to proszę pamiętać, że mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili, ale ze skutkiem od momentu jej wycofania.

Czy pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której należą?

W niektórych przypadkach pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której one należą. Są to sytuacje, w których pozyskujemy dane z ogólnie dostępnych baz danych lub od innych osób.